logo

Oblastní charita Znojmo, Dolní Česká 1, Znojmo, 669 02
Tel: 515 220 768, fax. 515 220 768, znojmo.charita.cz, e-mail: znojmo@znojmo.charita.cz

ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA

Vyberte typ péče:

MOBILNÍ AMBULANCE PRO PALIATIVNÍ MEDICÍNU (720)
  • pro imobilní pacienty se závažným život limitujícím onemocněním
  • jednorázová nebo opakovaná návštěva lékaře - paliatra v domácím prostředí
  • zhodnocení celkového stavu pacienta, vytvoření plánu další péče dle referencí pacienta včetně léčby symptomů, např. bolesti, nevolnosti a pod.


MOBILNÍ SPECIALIZOVANÁ PALIATIVNÍ PÉČE ( DOMÁCÍ HOSPIC) (926)
  • pro pacienty v závěru života, kteří si přejí dožít doma
  • péče v domácím prostředí dostupná 7 dní v týdnu 24 hod. denně
  • návštěvy lékaře, sestry, podpora multidisciplinárního týmu ( soc. pracovník, psycholog, kaplan), zapůjčení pomůcek
  • péče zaměřená na kvalitu života, prevenci bolesti, strádání
  • podpora pečujících

INFORMACE O PACIENTOVI

Titul:
Jméno:
Příjmení:
Rodné číslo:
Zdravotní pojišťovna (kód):
Adresa trvalého bydliště - ulice:
Adresa trvalého bydliště - město:
Adresa trvalého bydliště - PSČ:
Telefon:
Současný pobyt: doma    hospitalizace

ODESÍLAJÍCÍ LÉKAŘ

Jméno
Telefon - nutný
Pracoviště
IČP lékaře

PRAKTICKÝ LÉKAŘ

Jméno
Telefon
Adresa pracoviště
IČP lékaře

NEJBLIŽŠÍ OSOBA PACIENTA

(příbuzná nebo jiná, kterou si určil pacient)

Jméno:
Příjmení:
Vztah k pacientovi:
Adresa trvalého bydliště - ulice:
Adresa trvalého bydliště - město:
Adresa trvalého bydliště - PSČ:
Telefon:

INDIKACE K PŘIJETÍ

Rozhodl onkolog o ukončení onkologické léčby (operace, chemoterapie, ozařování…)? : Ano Ne

Pacient je informován o povaze a prognóze onemocnění: Plně Částečně Neúplně

Vyplňte, prosím, indikaci k přijetí, diagnostický souhrn… (lze přiložit aktuální lékařskou zprávu)

Přiložím lékařskou zprávu:
Chci vypsat ručně:
Lékařské zprávy doma


AKTUALNÍ STAV

Alergie
Infekční onemocnění (HbsAg, MRSA , rezistentní infekce, salmonela, scabies apod.)
Epidemiologická anamnéza
Porucha vědomí
Bolest
Invazivní vstupy, stomie, PMK apod.

Mobilita:
Chodící Chodící s dopomocí Sed u lůžka (v lůžku) Ležící

Ostatní příznaky:
Dušnost
Nauzea, zvracení
Stavy zmatenosti
Únava, slabost
Deprese
Nespavost
Úzkost
Defekty na kůži
Jiné

Diagnostický souhr:Medikamentózní léčba: (uveďte všechny léky včetně dávkování)


OSTATNÍ INFORMACE

Další informace, které považujete za důležité sdělit (např. sociální situace, příspěvek na péči, rodinný stav):


Důvod návštěvy: